NIEUWS

Witmarsum in beweging

Witmarsum krijgt op drie plekken beweeg toestellen en beweegprogramma’s. Dit initiatief van Stichting Ekspedysje Wytmarsum komt uit het culturele hoofdstad LF2018 programma voor Witmarsum. Er is voldoende geld beschikbaar gekomen vanuit de initiatiefnemers, provincie, gemeente, 17(!) fondsen en eigen acties om de plannen te realiseren. Drie plekken komen er, respectievelijk voor de schooljeugd, de ouderen en voor algemeen gebruik. Eind januari 2020 zijn de voorbereidende werkzaamheden begonnen van de herinrichting van het gezamenlijke schoolplein van de basisscholen CBS De Bonkelder en OBS De Utskoat.

Op het schoolplein zit een voetbalkooi in het plan, de grootste wens van de leerlingen zelf, voor tijdens en na schooltijd. Ook de Buiten Schoolse Opvang zal gebruik van het plein en ‘het groene avonturenpad’ gaan maken. Bij het ontwerp is waar mogelijk rekening gehouden met gebruik voor kinderen met een handicap. Eén van de suggesties uit de buurt wordt overgenomen om de muren van de fietsenstallingen te verlagen, om zo het zicht op het schoolplein vanaf de straat meer open te maken. Hierdoor ontstaat er door meer ‘sociale controle’ minder kans op stiekem gedrag.

Bij woonzorgcentrum Aylva State van Patyna wordt de voortuin opnieuw vorm gegeven, met daarin opgenomen toestellen voor ouderen, een jeu de boulesbaan en vooral ook bankjes om elkaar te ontmoeten. Op het Griene Plak wordt de huidige speeltuin aangevuld met beweegtoestellen voor algemeen gebruik.

Niet alleen bewegen, maar ook ontmoeten staat centraal in de plannen. Plekken waar je wat kan doen en ongedwongen een praatje maken, voor gezamenlijk en individueel gebruik en met programma’s om het gebruik te bevorderen. Alle plekken worden vrij toegankelijk voor de dorpsbewoners. Als eerste activiteit zullen later dit voorjaar de vrijwilligers van Sportdorp Wytmarsum, de schoolpleincommissie en de buurtsportcoach van de gemeente zorgen voor een spetterende opening van elk van de drie plekken, waar bewegen en ontmoeten de thema’s zullen zijn. Wordt vervolgd!

NIEUWSARCHIEF