ANBI

De Stichting Ekspedysje Wytmarsum is een culturele ANBI: een Algemeen Nut Beogende Instelling. Donateurs van een stichting met een culturele ANBI-status mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Benut deze belastingvoordelen en steun de Stichting Ekspedysje Wytmarsum via uw fonds, door sponsoring of met een donatie. Ons rekeningnummer is NL45RABO 0371 5048 80.

KvK: 41002830

IBAN: NL45RABO 0371 5048 80

BIC: RABONL2U

RSIN: 008935336

De stichting is een voortzetting van de op 4 februari 1987 opgerichte Stichting Op ‘e Ald Ry. De naam Stichting Op ‘e Ald Ry werd met een statuten wijziging op 15 maart 2016 veranderd in Stichting Ekspedysje Wytmarsum.

BELASTINGVOORDEEL

Voor belastingplichtigen zijn er aftrekmogelijkheden bij het steunen van de projecten van onze Stichting Ekspedysje Wytmarsum.

Giftenaftrek bedrijven
Een bedrijf dat vennootschapsbelasting betaalt, kan de giften aan een goed doel aftrekken van de belasting. Hiervoor bestaan specifieke regels die verschillen van de giftenaftrek voor particulieren.

Giften aan een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) zijn aftrekbaar van de belasting in het jaar waarin ze zijn gedaan. Voor bedrijven die vennootschapsbelasting betalen is er sinds 2012 geen drempel meer voor giftenaftrek.

Maximum: Het bedrag aan giftenaftrek mag niet meer zijn dan 50% van de winst en moet onder de € 100.000 blijven. De winst mag door de belastingaftrek niet negatief worden.

Giften aan een ANBI die bekend is als een culturele instelling mogen in de aangifte met 50% worden verhoogd. Een bedrijf dat € 2.000 aan een culturele instelling geeft, mag € 3.000 opvoeren. De verhoging is maximaal € 2.500. Giften moeten schriftelijk aantoonbaar zijn.

NB: Wanneer er sprake is van naams- of logovermelding is er geen sprake van een gift, maar van sponsoring. Deze sponsoring kan worden opgevoerd als zakelijke kosten maar valt niet onder de extra aftrek voor culturele ANBI’s.

Advies: De regelgeving rondom giftenaftrek is complex. Vraag advies aan een belastingadviseur.

Bronnen: Belastingdienst en Goededoelen

Voorwaarden voor het aftrekken van gewone giften

Voor het aftrekken van gewone giften gelden de volgende voorwaarden:

 • U doet de giften aan een instelling die bij de Belastingdienst is geregistreerd als:
  • een algemeen nut beogende instelling (ANBI)
  • een culturele ANBI. Doet u een gift aan een culturele ANBI? Dan krijgt u hiervoor extra aftrek. Wanneer u uw aftrek berekent, mag u de gift aan een culturele ANBI verhogen met 25%. Voor deze verhoging  geldt een maximum van € 1.250.
  • een steunstichting SBBI
 • U doet de gift vrijwillig en niet omdat u ertoe verplicht bent. Het betalen van belasting (zoals inkomstenbelasting, omzetbelasting of onroerendgoedbelasting) is bijvoorbeeld niet aftrekbaar, omdat u verplicht bent deze te betalen.
 • De instelling levert geen tegenprestatie voor de giften.
  Voorbeelden van een tegenprestatie zijn:

  • U koopt bij een patiëntenvereniging een speciaal kookboek. U doet dan geen gift. U betaalt geld en als tegenprestatie krijgt u het boek.
  • U koopt een lot bij een loterij. Daarvoor krijgt u een kans om geld te winnen.
 • U kunt met schriftelijke stukken, zoals bankafschriften of kwitanties, aantonen dat u de gift hebt gedaan.

Voor gewone giften geldt een drempelbedrag en een maximum.

Er zijn ook situaties waarin u geen daadwerkelijke gift doet maar wel een bedrag mag aftrekken als gewone gift, namelijk:

Bron: Belastingdienst

Verantwoording

Het bestuur van de Stichting Ekspedysje Wytmarsum heeft in een aantal documenten belangrijke zaken vastgelegd:

In de statuten is vastgelegd wat het doel is van de Stichting en hoe de Stichting werkt.

In het beleidsplan van de Stichting Ekspedysje Wytmarsum gaven we aan wat we gingen doen in 2019.

Hier vind je het Jaarverslag 2107 van de Stichting Ekspedysje Wytmarsum.

Hier vind je het Financieel verslag 2017.

Hier vind je het Jaarverslag 2018.

Hier vind je het Financieel verslag 2018.

Hier vind je het Jaarverslag 2019.

Hier vind je het Financieel verslag 2019.

Hier vind je het Jaarverslag 2020.

Hier vind je het Financieel verslag 2020.

Hier vind je het Jaarverslag 2021.

Hier vind je het Financieel verslag 2021.

Hier vind je het Financieel verslag 2022

Het bestuur van de stichting bestaat uit minimaal 5 personen. Uit het midden worden een voorzitter, secretaris en penningmeester gekozen. Bestuursleden worden benoemd voor onbepaalde tijd en genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Wel kunnen ze een vergoeding krijgen voor de kosten die ze vanuit hun functie voor het bestuur hebben gemaakt.