NIEUWS

Witmarsum in beweging

Voor Witmarsum in beweging met beweeg- en ontmoetingsplekken zien we in maart en april 2020 de resultaten. De drie plekken, het schoolplein, de speelplaats op het Griene Plak en bij Patyna woonzorgcentrum Aylva State zijn dan ingericht! De feestelijke officiële opening op vrijdagmiddag 15 mei gepland, is door de beperkende Covid-19 maatregelen vooralsnog uitgesteld. De lijst met namen van instanties, fondsen en betrokkenen is indrukwekkend. Stichting Ekspedysje Wytmarsum bedankt een ieder die de plekken en de beweegprogramma’s mede mogelijk maken. Dit zijn Sportdorp Wytmarsum, onze basisscholen De Ûtskoat en De Bonkelder met leerlingen, leerkrachten, leiding en ouders, Patyna Aylva State, Elkien De buur(t) versterkt, Dorpsbelang Witmarsum, Gemeente Súdwest Fryslân Kernenfonds en de buurtsportcoach, Provincie Friesland IMF Streekwurk, Ondernemersvereniging Witmarsum uit het Ondernemersfonds SWF, Jantje Beton, NSGK Stichting Gehandicapte Kind, Coöperatiefonds Rabobank, Stichting Juckema Sideriusfonds, Dr. C.A. Vaillant fonds, Stichting tot Nut, VSB fonds, Hijenga fonds, RCOAK Roomsch Catholijk Oude Armen Kantoor, Stichting Bolsward Dronrijp 1993, Old Burger Weeshuis, Monuta fonds, Nuts Ohra Klein Geluk, Nationaal Ouderenfonds, Stichting Fertier, Ondernemersvereniging Witmarsum uit het Ondernemersfonds SWF, Fysio Witmarsum,  De Boer TotaalRenovatie, AB Vakwerk, De Mouneboulers en de leverende bedrijven W&B Consultants, Kompan, Yalp, Pier de Hovenier, Loonbedrijf Klaas Haitsma, met inbreng van de buurtbewoners van de scholen, Aylva State en It Griene Plak en de inzet van alle vrijwilligers!

NIEUWSARCHIEF