Nieuws

Première videoklip ‘De Lêste Jûn’

Op 31 oktober ging in de kantine van camping Mounewetter in Witmarsum de videoklip ‘De Lêste Jûn’ in première. Het lied is afkomstig uit de succesvolle theaterproductie ‘Wy Jouwe Gjin Krimp’ die in 2018 zes keer in Witmarsum werd uitgevoerd. Het theaterstuk was één van de vele activiteiten van de Stichting Ekspedysje Wytmarsum in het kader van Leeuwarden Fryslân Culturele Hoofdstad 2018. Na de uitvoeringen vroegen de danseressen aan...

Bestuurslid Jac Konig neemt afscheid

In de bestuursvergadering van 26 september 2022 is Jac Konig afgetreden als bestuurslid van onze stichting Ekspedysje Wytmarsum en decharge verleend. De functie van van secretaris is overgenomen door Betty Popma-van Olst. Jac behartigde vanuit het bestuur de projecten geïnspireerd door icoon Pim Mulier, met betrekking tot sport, bewegen en ontmoeten. Dit waren de fotogalerij met boekwerkje van inwoners van Witmarsum ‘ik en mijn hobby’; De Pim Mulierspelen 2017-2018-2019;...

Open Dag Beweegplekken Witmarsum in beweging

Tegelijk met burendag organiseerde Sportdorp Wytmarsum op zaterdag 24 september j.l. de Open dag voor de nieuwe beweeg- en ontmoetingsplekken in Witmarsum. Onder het motto ‘bewegen is gezond en ontmoeten is leuk’. Wethouder Bauke Dam van gemeente Súdwest Fryslân verrichtte de aftrap, samen met de dorpsiconen Pim Mulier en Gysbert Japicks. De winst van de open dag was vooral dat bewoners van jong tot oud kennis maakten met de...

Projecten

Verhaal ‘Van oergraan tot Mennobrood’

De Witmarsum 2018 tentoonstelling Menno Groen, die momenteel door het land reist, leidde tot contacten met mennoniet Lorrin Dale Friesen (93 jaar) in Amerika. Zijn voorouders namen op hun vlucht uit Europa het kostbare zaad van de Turkey Red Wheat mee. Veehouder, akkerbouwer en mennoniet Menno de Vries uit Witmarsum zaaide in oktober 2018 een halve hectare grond in met dit oergraan. Christa Bruggenkamp – Mevrouw de Molenaar –...

Youtube kanaal Witmarsum in beeld

In deze door Corona gedomineerde tijd met weinig sociaal gebeuren, zoeken we als Ekspedysje Wytmarsum naar mogelijkheden voor verbinding. Daartoe hebben we eind 2020 het initiatief genomen voor het inrichten van het youtube kanaal ‘Witmarsum in beeld’. Met ‘Witmarsum in beeld’ bieden we een podium voor projecten, waar mensen uit Witmarsum en omstreken bij betrokken zijn. Het youtube kanaal biedt een podium om beeldproducties te laten zien, door mensen ‘een...

Menno Groen

De Witmarsum 2018 tentoonstelling, documentaire en work-shops ‘Menno Groen’ gaan over de Mennisten en hun voorganger Menno Simons. Deze kerkhervormer werd in 1496 geboren in Witmarsum. Hij stierf op 31 januari 1561 in Bad Oldesloe. Tot zijn dood heeft hij, met gevaar voor eigen leven, de ‘Doperse Beweging’ verdedigd en geleid. Opstandige aanhangers inspireerde hij tot een vreedzamer leven. Met recht kunnen we hem een belangrijk kerkhervormer noemen. Een...

Bestuur

Menno de Vries
Gerke Terpstra
Wim Beckers
Anja Feenstra
Betty Popma-van Olst

ANBI

De Stichting Ekspedysje Wytmarsum is een culturele ANBI: een Algemeen Nut Beogende Instelling. Donateurs van een stichting met een culturele ANBI-status mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Benut deze belastingvoordelen en steun de Stichting Ekspedysje Wytmarsum...

lees meer